Novedades en Blogaliza Novidades na Blogaliza

Para quien no conozca el servicio, Blogaliza es el principal servicio de hosting gratuito de blogs escritos en gallego. Además también hace otras cosas, como la lista de los blogs del blogomillo, es decir, escritos en gallego, y en la cual este blog ocupa un honroso primer puesto.

Bien, Pedro Silva, creador de Blogaliza y gran amigo comenta en su blog la inclusión de la posibilidad de poder publicar en los blogs de Blogaliza ví­a un SMS a un número corriente, por tanto con un coste de 0,15€. ¿Fantástico, no?

Además, la tecnologí­a se habí­a implementado hace unos dí­as para enviar chí­os a Chuza, que son como los nótame de Menéame.

Los blogs usan como plataforma WordPress Mu y todo esto se ha conseguido gracias al desarrollo propio, aquí­, en Galicia. De nuevo, felicidades, es genial ver cómo se innova y no es fuera del paí­s.

Para quen non coñeza o servizo, Blogaliza é o principal servizo de hospedaxe gratuito de blogues escritos en galego. Ademáis tamén fai outras cousas, como a lista dos blogues do blogomillo, é dicir, escritos en galego, e na cal este blogue ocupa un bo primer posto.

Ben, Pedro Silva, creador de Blogaliza e gran amigo comenta no seu blogue a inclusión da posibilidade de poder publicar nos blogues de Blogaliza ví­a un SMS a un número corrente, por tanto cun custo de 0,15€. ¿Fantástico, non?

Ademáis, a tecnoloxí­a se implementara fai uns dí­as para enviar chí­os a Chuza, que son como os nótame de Menéame.

Os blogues usan como plataforma WordPress Mu e todo isto se conseguiu grazas ao desenrolo propio, eiquí­, na Galiza. De novo, parabéns, é xenial ver como se innova e non é fora do paí­s.

Meme: 3 consejos para ser un buen blogger Meme: 3 consellos para ser un bo blogueiro

Javier íšbeda me pasa este meme, para que dé 3 consejos para ser un buen blogger. Deberí­a decir que uno de ellos es tener tiempo para poder comentar y generar amistades, en ocasiones como ésta pido perdón a esos blogs que no comento pero que leo siempre, leo muchí­simos blogs. La cosa es que se deberí­a facilitar comentar de alguna manera desde el lector de feeds… Pero bueno, como estaba suscrito lo he leí­do y ahí­ voy a contestarlo:

Monitoriza todo lo que le sucede al blog.
Me sorprende la cantidad de gente que no está suscrita al feed RSS de su blog. No se trata de egocentrismo, se trata de poder ver cuándo falle el feed y poder arreglarlo a tiempo. Hay otros servicios que uso, como ExternalTest, que notifican ví­a email de las caí­das del blog y poder ver cosas de ese tipo. Mucha gente no le da importancia a que el blog esté caí­do (otras menos mal que sí­, como Julio Alonso, que me consta), y eso siempre es bueno.

Créetelo.
Con esto me refiero a que hay que tener paciencia al escribir un blog, y ser optimista, tremendamente optimista. Yo luché por ser nominado a los Premios 20Blogs, cada dí­a sentí­a que daba un paso, y cuando finalmente fui nominado… sentí­ que era el fruto de meses de trabajo desde atrás. Créetelo, puedes llegar a hacer lo que te propongas.

Constancia.
Si vas a publicar hoy una entrada, y dentro de dos semanas otra, creo que no es lo tuyo. En la blogosfera si no eres constante no se crece, intenta todos los dí­as o al menos semanas publicar algo, que se note que hay vida en tu blog. Con constancia y paciencia es cuestión de tiempo que vengan los buenos resultados…

Paso el meme a Manuls, a Perdomo y a Jasp, además del que quiera hacerlo.

Javier íšbeda me pasa este meme, para que dé 3 consellos para ser un bo blogueiro. Deberí­a dicir que un de eles é ter tempo para poder comentar e xerar amizades, en ocasións como esta pido perdón a esos blogues que non comento pero que leo sempre, leo moití­simos blogues. A cousa é que se deberí­a facilitar comentar dalgún xeito dende o lector de feeds… Pero ben, como estaba suscrito o lin e aí­ vou a contestalo:

Monitoriza todo o que lle sucede ao blogue.
Sorpréndeme a cantidade de xente que non está suscrita á semente RSS do seu blogue. Non se trata de egocentrismo, trátase de poder ver cando falle a semente e poder arranxalo a tempo. Hai outros servizos que uso, como ExternalTest, que notifican ví­a email das caí­das do blogue e poder ver cousas de ese tipo. Moita xente non lle da importancia a que o blogue esté caí­do (outras menos mal que sí­, como Julio Alonso, que me consta), e iso sempre é bo.

Creételo.
Con isto refí­rome a que hai que ter pacienza ao escribir un blogue, e ser optimista, tremendamente optimista. Eu loitei por ser nominado aos Premios 20Blogs, cada dí­a sentí­a que daba un paso, e cando finalmente fun nominado… sentí­n que era o fruto de meses de traballo dende atrás. Créetelo, podes chegar a facer o que te propoñas.

Constancia.
Se vas publicar hoxe unha entrada, e dentro de dúas semanas outra, creo que non é o teu. Na blogosfera se non es constante non se medra, intenta tódolos dí­as ou ao menos semanas publicar algo, que se note que hai vida no teu blogue. Con constancia e pacienza é cuestión de tempo que veñan os bos resultados…

Paso o meme a Manuls, a Perdomo e a Jasp, ademais de quen queira facelo.

Manolo Rivas para el Premio Nobel Manolo Rivas para o Premio Nobel

Ciertamente anda el blogomillo (la blogosfera gallega) algo revuelto estos dias a raí­z de un post en el blog de Jaureguí­zar proponiendo a Manolo Rivas como candidato para el Premio Nobel de Literatura:

Por una vez podí­amos hacer las cousas con el tiempo que necesitan. Propongo que ahora que falta un año para la elección del Premio Nobel de Literatura apuntemos todos en la misma dirección para lograr el primer galardón gallego en la Casa de la Bolsa de Estocolmo. No tiene nada de locura intentarlo, porque hay casos semejantes como el del escritor occitano Mistral, y tenemos que aprovechar que contamos con Manuel Rivas, un escritor que suscita apoyos unánimes en el paí­s, tiene calidade de sobra y la proyección internacional requerida. Todo lo que necesitamos es traducir alguna de sus mejores obras en diferentes disciplinas para el sueco y que Cultura con la embajada promuevan al escritor de A Coruña como merece.

Jauréguizar es consciente del debate que se ha creado, y eso es innegociable. A mí­ Manolo Rivas me cae increí­blemente bien y me parece que tiene calidad de sobra para optar al galardón. Jaureguí­zar bien merece un premio por esa obra maestra del Bravú gallego que es Fridom Spik, pero eso ya son otros derroteros…

Certamente anda o blogomillo algo revolto estos dias a raí­z de un post no blogue de Jaureguí­zar propoñendo a Manolo Rivas como candidato para o Premio Nobel de Literatura:

Por unha vez podí­amos facer as cousas co tempo que precisan. Propoño que agora que falta un ano para a elección do Premio Nobel de Literatura apuntemos todos na mesma dirección para lograrmos o primeiro galardón galego na Casa da Bolsa de Estocolmo. Non ten nada de toleirán intentalo, porque hai casos semellantes como o do escritor occitano Mistral, e temos que aproveitar que contemos con Manuel Rivas, un escritor que suscita apoios unánimes no paí­s, ten calidade abonda e a proxección internacional requerida. Todo o que precisamos é traducirmos algunhas das súas mellores obras en diferentes disciplinas para o sueco e que Cultura a súa embaixada para promover ao escritor da Coruña como merece.

Jauréguizar é conscente do debate que se creou, e iso é innegociábel. A min Manolo Rivas cáeme incrí­belmente ben e me parece que ten calidade de sobra para optar ao galardón. Jaureguí­zar ben merece un premio por esa obra maestra do Bravú galego que é Fridom Spik, pero iso xa son outros derroteiros…

Meme: Tus inicios en internet Meme: Teus inicios en internet

Emilio pasoume un meme fai un tempo, que aí­ vou a contestar, sobre os meus comezos na internet…

¿En que ano comezaches a usar internet?
-Non o lembro, mais penso que antes do 2000, cicais un par de anos antes, eu cheguei a usar o Napster, logo o WinMX…

¿Que tipo de conexión tiñas e cánto te costaba?
-Eu aí­nda lembro de Infoví­a, que era unha aposta propia de Telefónica por internet en forma de diskettes, unha cousa particular. Lembro o modem US Robotics de 56k, logo a desaparecida Retevisión, e finalmente xa R con cable.

¿Cantas horas navegabas e que fací­as? (chatear, buscar novas, etc)
-Buf de todo, tiven etapas. Lembro que o que se levaba fai tempo era o IRC-Hispano e todas esas cousas co Mirc, tamén os portais de chat como Olé ou Ozú (o que agora é Terra, que antes tiña outro nome, non lembro); cousas de cando eras un rapaz.

¿Que buscador utilizabas e cando coñeciches Google?
-Pois se usaba bastante Yahoo e o de Olé ou como se chamase. A Google o debí­n coñecer fai uns anos, cando comezaba a soar, foi un pouco como cando Manuls me descubriu Youtube como un sitio onde podes subir ví­deos e que a xente os vexa, é curioso.

¿Lembras as páxinas que visitabas?
-Pois a antiga Olé, Vieiros cando era The Galician District, e a do Irc Hispano.

Paso o meme a Antonio Ortiz (teño curiosidade), a Mantero, a Felipe, a Anllo e a quen o queira facer…

Emilio me pasó un meme hace un tiempo, que ahí­ voy a contestar, sobre mis comienzos en internet…

¿En qué año comenzaste a usar internet?
-No lo recuerdo, pero pienso que antes del 2000, quizás un par de años antes, yo llegué a usar el Napster, luego el WinMX…

¿Qué tipo de conexión tení­as y cuánto te costaba?
-Yo aún me acuerdo de Infoví­a, que era una apuesta propia de Telefónica por internet en forma de diskettes, una cosa particular. Recuerdo el módem US Robotics de 56k, luego la desaparecida Retevisión, y finalmente ya R con cable.

¿Cuántas horas navegabas y qué hací­as? (chatear, buscar noticias, etc)
-Buf de todo, tuve etapas. Recuerdo que lo que se llevaba hace tiempo era el IRC-Hispano y todas esas cosas con Mirc, también los portales de chat como Olé o Ozú (lo que ahora es Terra, que antes tení­a otro nombre, no recuerdo); cosas de cuando eras un chaval.

¿Qué buscador utilizabas y cuándo conociste Google?
-Pues se usaba bastante Yahoo y el de Olé o como se llamase. A Google lo debí­ conocer hace unos años, cuando comenzaba a sonar, fue un poco como cuando Manuls me descubrió Youtube como un sitio donde puedes subir ví­deos y que la gente los vea, es curioso.

¿Recuerdas las páginas que visitabas?
-Pues la antiga Olé, Vieiros cuando era The Galician District, y la del Irc Hispano.

Paso el meme a Antonio Ortiz (tengo curiosidad), a Mantero, a Felipe, a Anllo y a quien lo quiera hacer…

Cierran Aduaneiros Sem Fronteiras Pechan Aduaneiros Sem Fronteiras

Pecharon Aduaneiros sem Fronteiras. E non o pecharon Berto Yáñez e máis Pánchez, ven de ser pechado por ameaza de orde xudicial.

Para quen non o coñecese, Aduaneiros era un blogue emblema da rede en galego, onde se satirizaban con humor gráfico grandes aspectos do galego ou da Galiza, non en forma de viñeta cómica senón en forma de logos ou deseños, como o mí­tico «Ga lego» co cartaz dos xogos Lego que en tantí­simas camisetas se imprimiu.

Segundo reza o texto de feche:

Sendo requiridos por Dom Pablo Carvajal de la Torre, representante legal de Dona Yolanda Castaño Pereira, a retirar do nosso site o desenho gráfico «Tu Quoque Iolanda?»? e os comentários a ele adjuntos, sob ameaí§a de demanda judicial por delitos de injúrias com publicidade, e nom querendo ferir a delicada sensibilidade da nossa insigne poetisa, Aduaneiros sem Fronteiras, questionando-nos até que ponto tem sentido continuar a fazer humor gráfico neste paí­s e a desenvolver umha autocrí­tica da razom galega, vimos de decidir fechar o nosso site por enquanto o nosso legí­timo direito í  liberdade de expressom nom se veja a salvo de coací§ons judiciárias fora de lugar.

Unha vergoña certamente. A imaxe en cuestión é a seguinte, da que se falou en blogues casteláns como Papel en Blanco:

¿í‰ ferinte? En fin, non o sei, mais a min ao menos paréceme bastante extrema a medida tomada por Iolanda Castaño e seus avogados. ¿Sentará precedente? Agardo que non, ao menos podemos seguir disfrutando do humor de Berto no seu blogue persoal.

Fánse eco da nova tamén Zero Vacas, Galpón de Breogán, ModestoWeb, Apocalipse do porco (e 2), Chuza!, Código Cero Vieiros, e en xeral todo o blogomillo, de luto por un blogue emblemático da rede en galego. Por se non se supón, todo o meu apoio aos Aduaneiros.

Han cerrado Aduaneiros sem Fronteiras. Y no lo han cerrado Berto Yáñez y Pánchez, ha sido cerrado por amenaza de orden judicial.

Para quien no lo conociese, Aduaneiros era un blog emblema de la red en gallego, donde se satirizaban con humor gráfico grandes aspectos del gallego o de Galiza, no en forma de viñeta cómica sino en forma de logos o diseños, como el mí­tico «Ga lego» con el cartel de los juegos Lego que en tantí­simas camisetas se ha impreso.

Segundo reza el texto de cierre:

Siendo requeridos por Don Pablo Carvajal de la Torre, representante legal de Doña Yolanda Castaño Pereira, a retirar do nuestro sitio el diseño gráfico «Tu Quoque Iolanda?»? y los comentários a él adjuntos, sobre amenaza de demanda judicial por delitos de injurias con publicidad, y no queriendo herir la delicada sensibilidad de nuestra insigne poetisa, Aduaneiros sem Fronteiras, cuestionándonos hasta qué punto tiene sentido continuar haciendo humor gráfico en este paí­s y a desarollar una autocrí­tica de la razón gallega, venimos de decidir el cierre de nuestro sitio por cuanto nuestro legí­timo derecho a la libertad de expresión no se vea a salvo de coacciones judiciales fuera de lugar.

Una verguenza ciertamente. La imagen en cuestión es la siguiente, de la que se habló en blogs castellanos como Papel en Blanco:

¿Es hiriente? En fin, no lo sé, pero a mí­ al menos me parece bastante extrema la medida tomada por Iolanda Castaño y sus abogados. ¿Sentará precedente? Espero que no, al menos podemos seguir disfrutando del humor de Berto en su blog personal.

Se hacen eco de la noticia también Zero Vacas, Galpón de Breogán, ModestoWeb, Apocalipse do porco (y 2), Chuza!, Código Cero Vieiros, y en general todo el blogomillo, de luto por un blog emblemático de la red en gallego. Por si no se supone, todo mi apoyo a los Aduaneiros.

Xa son segundo no blogomillo Ya soy segundo en el blogomillo

Este blogue xa é o segundo no blogomillo.Ei tedes a listaxe cos dez primeiros postos actuais do blogomillo:

E, certamente, ese segundo posto non serí­a ren sen o apoio que recibo de todos vós ao ser lectores e lectoras deste blogue. Graciñas, non o merezo.
P.D: Trebellos está no 22, e subindo.

Este blog ya es el segundo en el blogomillo, la blogosfera escrita en gallego. Ahí­ tenéis la lista con los diez primeiros puestos actuales del blogomillo, ordenado por diversos factores:

Y, ciertamente, ese segundo puesto no serí­a nada sin el apoyo que recibo de todos vosotros al ser lectores y lectoras de este blog. Graciñas, no lo merezco.
P.D: Trebellos está en el 22, y subiendo.

Madura el blogomillo pontevedrés Madura o blogomillo pontevedrés

Ví­a A Ponte Vella me entero de un suceso acaecido en la mañana de hoy en las inmediaciones del Ponte da Barca, en Pontevedra, concretamente el incendio en la cabina de un camión.

Pues bien, ya dos blogueros pasaron por allí­, sacaron un par de fotos y las publicaron en su blog,
concretamente en Beber para Olvidar y en A Ponte Vella.

Y, sinceramente, me parece fantástico, todo un sí­ntoma de que el blogomillo pontevedrés está creciendo y madurando, y eso del periodismo ciudadano se nota mucho en casos como éste, pues uno se entera antes por los blogs de Pontevedra que por los medios tradicionales. Orgulloso estoy, felicidades a los dos, de veras.

Ví­a A Ponte Vella entérome dun suceso acaecido na mañá de hoxe nas inmediacións da Ponte da Barca, en Pontevedra, concretamente o incendio na cabina dun camión.

Pois ben, xa dous blogueiros pasaron por alí­, sacaron un par de fotos e as publicaron no seu blogue,
concretamente en Beber para Olvidar e en A Ponte Vella.

E, sinceramente, me parece fantástico, todo un sí­ntoma de que o blogomillo pontevedrés está medrando e madurando, e iso do periodismo cidadán nótase moito en casos como este, pois un se entera antes polos blogues de Pontevedra que polos medios tradicionais. Orgulloso estou, parabéns aos dous, de veras.

4 de Octubre, Burma Action Day 4 de Outubro, Burma Action Day

Bloggers de todo el mundo están preparando una acción para apoyar la revolución pacifica en Birmania. Queremos dar una señal de paz y mostrar nuestra simpatí­a con esta gente que está luchando contra su régimen cruel sin armas. Estos bloggers están planeando parar sus blogs el 4 de Octubre para poner solamente un solo artí­culo: Un banner rojo con las palabras: «žFree Burma!» o «žBirmania libre!».

Más información en Free Burma!

Blogueiros de todo o mundo están preparando unha acción para apoiar a revolución pacifica en Birmania. Queremos dar un sinal de paz e mostrar a nosa simpatí­a con esta xente que está a loitar contra seu réxime cruel sen armas. Estos blogueiros están planeando parar seus blogues o 4 de Outubro para poñer solamente un só artigo: Un banner vermello coas palabras: «žFree Burma!» o «žBirmania libre!».

Máis información en Free Burma!

Capí­tulo 0 en dous idiomas

Anuncia Manuel Gago que a partir de hoy su blog cuenta con versión en castellano y en gallego, al igual que este blog. De hecho, comenta que ha seguido el tutorial que publiqué hace tiempo.

Sinceramente, llena de orgullo el ver que no soy el único que piensa que el bilingí¼ismo es posible en el blogomillo, y más desde un tremendo blog como es Capí­tulo 0. Graciñas, Manuel.

Anuncia Manuel Gago que a partir de hoxe seu blogue conta con versión en castelán e en galego, ao igual que este blogue. De feito, comenta que seguiu o tutorial que publiquei fai tempo.

Sinceramente, enche de orgullo o ver que non sou o único que pensa que o bilingí¼ismo é posí­bel no blogomillo, e máis dende un tremendo blogue como é Capí­tulo 0. Graciñas, Manuel.