Alba de Groria

Así­ dá comenzo a solemnidade d-este dí­a; a Festa maor de Galiza, a Festa de todol-os galegos. Pero ninguén pode sentila, coma nós, os emigrados, porque en tal dí­a coma este revivien as lembranzas acuguladas, e coa moita destancia agrándase o prodixio da patria. Hoxe a nosa imaxinación anda por alá, en festa de saudades, escoitando as cántigas montañesas e mariñeiras que van para Compostela, vendo o noso paí­s embandeirado de azul e branco, con músicas, gaitas, pandeiros, aturuxos e foguetes… E dispóis de evocar o repique matutino das campás -mal ou ben, ao xeito de Otero Pedrayo-, eu podí­a evocar igoalmente, todol-os lances xubilosos d-este dí­a, hora a hora, minuto a minuto. Pero ¡cómo se tornan tristes as alegrí­as evocadas lonxe da patria! ¡Cómo doen as ledicias arrincadas do recordo da nosa mocedade! E cómo para min é certo o que dixo o mellor poeta da nosa estirpe:

Sen tí­ perpétuamente estou pasando
Nas maores alegrí­as, maor tristeza

Non; é moito mellor evocar algo irreal, algo puramente imaxinario, algo que co seu simbolismo nos deixe ver o pasado para proveito de futuro, como unha boa esperiencia. Podemos imaxinar, por exemplo, unha Santa Compaña de inmortaes galegos, en interminabel procesión. Alí­ veremos as nobres dinidades e os fortes caraiteres que dou Galiza no decorrer da súa Hestoria. Verémolos camiñar en silenzo, coa faciana en sombras e o mirar caí­do na terra dos seus pecados ou dos seus amores, agachando ideias tan vellas que hoxe nin tansiquera serí­amos capaces de comprender, e sentimentos tan perennes que son os mesmos que agora bulen no noso corazón. Algúns verémolos revestidos con ricos panos e faiscantes armaduras; pero os máis d-eles van descalzos e nús, cos osos prateados pol-o fulgor astral.

Este texto pertenece al discurso Alba de Groria (disponible en castellano: Alba de Gloria) escrito por Alfonso Daniel Rodrí­guez Castelao, padre del nacionalismo gallego y pronunciado el 25 de Julio de 1948 en Buenos Aires, dí­a de Galicia.

Esta vez lo celebraré (por primera vez) en Salamanca, pero yo junto a otro amigo gallego ya hemos preparado un pequeño homenaje gastronómico. Para quien quiera, he creado una pequeña lista de Spotify con algunas canciones representativas de la música actual en gallego, se puede escuchar aquí­.